fbpx

Даваме пример за социална и екологична ангажираност

В момента ЗММ Сливен е единственото българско предприятие, което произвежда универсални стругове, включвайки в гамата си и някои адаптирани модели на други заводи за металорежещи машини от близкото минало.

Обръщайки се соларните системи, какви бяха предпоставките, които провокираха интереса на ЗММ България към тях? Какви бяха първите стъпки в тази посока?
Темите за енергийната ефективност, зелената енергия и минимално въздействие върху околната среда, отдавна имат фокус в дейността на ЗММ България, с ясното съзнание, че това е неразделна част от нашата отговорност към обществото и устойчивото технологично и природосъобразно развитие на компанията. В свят на енергиен глад, динамично развитие на технологиите, продуктите и потреблението, реализиране на инвестиции от екологично естество добиват особена актуалност и приоритет.

Основните цели, които си поставихме с изграждането на двата соларни парка са няколко. На първо място това е намаляване на разходите за електроенергия. За произведената от ФвЕЦ електрическа енергия за собствени нужди не се начислява таксата „Задължение към обществото“ и не се включват някои от мрежовите услуги. Това рязко рефлектира върху цена на потребената за собствени нужди електрическа енергия и възвръщаемостта на инвестицията. В същото време постигаме и дългосрочно обезпечаване на значителна част от производството с електроенергия. Съпоставката на количеството произведена електроенергия със стойността на направената инвестиция определя реалната себестойност на произведената от централата енергия, която е значително по-ниска от цените на свободния пазар.

С този проект осигуряваме ценова предвидимост на произведената от компанията продукция на база фиксирана цена на разходите за електроенергия за следващите над 10 години. Можем да реализираме приходи от продажбата на енергия на свободния пазар. Имаме подобрен профил на потреблението на електроенергия.

Въведените в експлоатация фотоволтаични централи имат положителен ефект върху ангажираността и мотивираността на персонала на ЗММ Сливен и ЗММ Нова Загора, свързан със засилване на съпричастността им към ефективното използване на електрическата енергия на самото работно място и по- доброто планиране на енергоемките процеси. Компанията има и измерим принос за намаляване и редуциране на парниковите газове и въглеродни емисии.

Миналата есен заработи соларният парк в ЗММ Сливен. Какви бяха предизвикателствата пред този проект? На какви технически решения и партньори заложихте при неговата реализация?
Предприятието е в сферата на средно до тежко машиностроене, като това го поставя в позицията на значителен консуматор на електрическа енергия, както и на други енергийни източници и материали. На лице са различни технологични процеси, които имат нужда от значително количество енергия за осъществяването им с необходимото високо качество, продължителност и производителност. Основният енергоносител в дружеството е електрическа енергия. Тя се използва основно за производствени нужди, както и за редица спомагателни дейности. Годишната консумация възлиза на около 2500MWh, като консумираната електрическа енергия е около 75% от общото енергийно потребление.

През 2019г. стартирахме нашия проект за производство на зелена енергия, като на територията на ЗММ Сливен започна проучвателна дейност и изграждане на мрежова фотоволтаична електрическа централа за собствено потребление с инсталирана мощност 1307kWp. Централата се проектира и изгради от нашия дългогодишен партньор Солар Про Холдинг АД. На тях се доверихме и за поддръжка в последващата експлоатация. Стойността на направената инвестиция е 1.6 милиона лева, реализирани със собствени средства и банково финансиране от страна на ОББ. Съоръжението е изградено върху 22дка площ с ориентация на слънчевите елементи посока юг.

Капацитетът на соларния парк покрива до 95%, в зависимост от сезона, от цялостната консумация на предприятието като за преобразуването и доставянето на енергията са използвани модерни и високоефективни инвертори на водещи фирми в бранша.

Централата се управлява от последно поколение мониторингова система. Тя позволява в реално време анализ на потоците на енергията. Използвано е оборудване от водещи производители в сектора, с оптимизиран дизайн и дигитални технологии. Това позволява да се интегрира модерно и комплексно решение за енергийна ефективност.

Паралелно с това се извършиха вътрешно заводски процедури за реорганизиране на консумацията, работно време и технологични процеси, като целта е максимално да се използва генерираната енергия. С това се свежда до минимум в летните месеци използваната енергия от мрежата.

Тъй като централата е за собствено потребление и за продажба, съгласувателните процедури бяха сравнително по-времеемки. В условията на СOVID-19 се налагаха и по-дълги срокове. Известните сливенски ветрове в един момент създадоха допълнителни проблеми и наложиха допълнително уякчаване на конструкцията. В крайна сметка се справихме.

Само преди няколко дни беше пусната в експлоатация и фотоволтаичната централа в ЗММ Нова Загора. С какво помогна натрупания до момента опит и какви разлики имаше при нейната реализация?
Изградената централа в ЗММ Нова Загора, другото ни дъщерно дружество, произвеждащо оси, валове, зъбни колела, както и изделия за хидравликата, е с инсталирана мощност 508kWp. Изградена е на покрива на основното производствено хале. На този етап, централата е само за собствено потребление, което значително намали разходите и административната тежест на проекта. Отново е проектирана и изградена от Солар Про Холдинг. Проектирането, изграждането и пускането и в експлоатация стана за няколко месеца, поради натрупаният опит и технологичен и процедурен. Финансирането е осигурено от собствени средства и заем от Банка ДСК.

Производството на енергия от ВЕИ е неритмично и с ограничени начини за съхранение. От тази гледна точка, как бихте коментирали възможностите за ефективен енергиен баланс, осигуряващ стабилност на производствения процес?
Характерът на работа и на двете дружества е такъв, че са консуматори на пикова енергия, в светлата част на денонощието. В този смисъл основната консумация съвпада с максимума на произведената от централите енергия. Допълнително полагаме усилия за организация на работа и насочване на големи консуматори с цел по-пълно оползотворяване на потенциала за производство на централите.

Ежедневно следим борсовите цени и се опитваме да планираме предстоящи дейности в зависимост от техните нива. Следим и техническото и ценово развитие на устройствата за съхранение на енергия. Въпрос на време е да допълним проектите си в тази посока.

В заключение, какви са посоките за развитие на компанията в сферата на “зелената” енергетика и енергийната ефективност?
В момента започнахме проучвателни дейности и за третото предприятие в холдинга – ИХБ Металкстингс. Основната дейност е металолеене, в което електрическата енергия заема значителна част в себестойността на продукцията. Вярваме, че изграждането на фотоволтаична централа за собствена консумация там ще направи произвежданата продукция още по-конкурентна.

Като част от Индустриален холдинг България, ЗММ България ще продължи да дава пример за социална ангажираност към въпросите на климата, защото за нас, а и за обществото като цяло все повече на дневен ред е въпросът не само какво произвеждаме, а и как.

Изпратете запитване

Централен офис

бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 79, ет 4, София, 1202

Контакти

Тел.: +359 (0) 2 981 07 53
Имейл: office@zmmbulgaria.com

Пишете ни

office@zmmbulgaria.com

Представляващи дружеството:

Данета Желева – Председател на Съвета на директорите
Васил Цанев– изпълнителен директор