fbpx

Индустрията вече е наясно, че екологичният подход е и икономически ефективен

Васил Цанев ще участва като лектор в конференцията Net Zero Economy Forum: Accelerating the transition, организирана от “Капитал”, която ще се проведе на 18 октомври.

Как се справяте с цените на електроенергията в последната една година? Колко голям е ръстът в разходите за ток въпреки въведените компенсации?
-Безпрецедентното увеличение на цените на електроенергията несъмнено се отрази негативно на бизнеса. Точно в този момент усетихме в пълна сила ползите от изградените генериращи мощности в “ЗММ Сливен” през 2019 г. и “ЗММ Нова Загора” през 2020 г. Инсталираните фотоволтаични електрически централи за собствено потребление, а в “ЗММ Сливен” и за продажба на неоползотворените количества, значително притъпиха проявленията на високите цени на ел. енергията, покривайки до 75-90% от консумацията на дружествата. Като допълнителен бонус отчитаме и продажбите на електрическа енергия, които поради високите борсови цени генерираха допълнителни приходи. По този начин успяхме да компенсираме ръста в разходите за енергия, което напълно кореспондира с дългосрочните европейски цели и политики за енергийна ефективност и независимост.

В други наши дружества като “ИХБ Метал Кастингс” – леярна за чугунени отливки, изпитваме значителни трудности поради специфичния характер на потреблението. Негативният ефект от високите цени в това дружество има най-силено проявление, тъй като електроенергията е съществено перо в себестойността на готовата продукция. Всичко това съчетано и с рязко увеличение на цените и в условията на дефицит на суровини за леярското производство.

В случая се опитвахме да ориентираме процесите към по-благоприятните борсови ценови нива през денонощието. В дружеството имаме изградена малка фотоволтаична централа, ориентирана за подгряване на вода, което също способства за намаляване на разходите за електрическа енергия.

 

Изготвен и изпратен до всички дружества бе план от оперативни дейности – стандартни и такива, ориентирани към спецификата на различните производства, за намаляване на консумираната ел. енергия. Тези разнопосочни дейности се изразяват в организация на работата, енергоспестяващи мероприятия, измервания и статистика, мотивация на хората и други, водещи до подобряване на енергийната ефективност.

Значителна положителна роля изигра и подпомагането на фирмите заради високите цени на ел. енергията, без които трудностите щяха да бъдат значително по-големи.

Преди година в интервю за “Капитал” споменахте, че въглеродно неутралните цели на ЕС Fir for 55 са постижими. Още ли мислите така?
– Случващото се в световен мащаб подейства като отрезвяване и катализатор за все по-ускорено търсене на допълнителни и алтернативни източници на енергия и бурно развитие на технологиите в тази посока.
Поради тази причина вярвам, че въпреки трудностите, които ни предстои да срещнем в следващите месеци, въглеродно неутралните цели на ЕС Fit for 55 са безалтернативни и възможни за постигане. Войната, която Русия води с Украйна, катализира търсенето на нови енергийни източници и постави остро въпроса за тяхното разумно и ефективно използване и диверс Една възможност за бързо изграждане на нови енергийни източници са възобновяемите във всичките им проявления. Приетите облекчения, свързани с процедурите, са допълнителен стимул за ускоряване на изграждането на ФВЦ.

Нашата компания продължава да следва този модел, като през настоящата година планираме да изградим ново разширение на ФВЕЦ за собствено потребление в “ЗММ Нова Загора”, при което общата инсталирана мощност ще стане 1205 KWp. Капацитетът на новия соларен парк ще покрива над 90% от нуждите в зависимост от сезона, от цялостната консумация на предприятието. Тази дългосрочна предвидимост на един значителен разход е предпоставка за планиране на разходите и формиране на себестойността на продукцията. В етап на изследване са и няколко други проекта в това направление.

Голяма част от вашия бизнес е ориентирана към износ, но в момента има огромни проблеми с веригите на доставки заради геополитическата ситуация. Как се отразява новата действителност на бизнеса ви в Русия и като цяло извън Европа?
– Значителна част от материалите и суровините преди войната постъпваха от Русия и Украйна. Същевременно и двете държави бяха пазари за нашата продукция.

Прекъснатият внос на суровини от Русия предизвика рязко увеличение на цените на материалите. Наред с това прекъсна доставките на някои основни за нас заготовки. Спазвайки принципите за диверсификация на доставчиците, бяхме създали и поддържахме контакти и с европейски производители, което ни даде възможност бързо да се преориентираме към тях и да осигурим алтернативни доставки и независимост, без резки сътресения в производството. В крайна сметка тази смяна несъмнено доведе до завишение на цените, съответно повишение на себестойността на машините ни. Този негативен ефект се засили и от други доставчици на готови компоненти, които са разчитали на материали от този регион и които в крайна сметка също увеличиха цените си, съчетано със значително увеличение на сроковете на доставка. Всичко това доведе до допълнително оскъпяване на продукция и нарушаване на графици.
Преодоляването на тези негативни фактори налагаше бързи и точни действия, свързани с преструктуриране на доставките и кооперираните услуги, подходяща организация на производството, точно планиране на процесите и адекватна реакция на новите пазарни условия. Надявам се, вярвам, че успяхме да се справим.

Независимо от трудностите, а може би именно заради тях, продължихме инвестиционния процес. През настоящия месец очакваме в “ЗММ Сливен” да пристигне нова модерна машина с ЦПУ, която ще ни даде допълнителни възможности за увеличаване на обемите и подобряване на качеството.

Машините на “ЗММ България холдинг” са познати по целия свят, в повече от 60 страни. Отпадането на руския пазар е известен проблем, но в никакъв случай драматичен. Работим с всички наши дистрибутори, следим развитието на пазарите, опитваме се да развиваме нашия продукт, създаваме нови контакти. Последните посещения на големи изложения в Германия и Турция показват траен интерес към нашите машини.

Каква е оценката до момента за рентабилността на ВЕИ инвестициите на “ЗММ холдинг”? Имате няколко и още няколко предстои да се осъществят.

– Към момента имаме достатъчно основания да оценим направените инвестиции във ВЕИ като успешни. Изградени навреме и технико-икономически обосновани, с точния генериращ капацитет, с качеството на вложените материали, с потенциала да задоволяват значителна част от потреблението на дружествата, с възможността за продажба на неоползотворената енергия тези изградени мощности са един модерен и, бих казал, задължителен подход за енергийна ефективност и независимост. Същевременно и скромен наш принос към едно по-зелено бъдеще за нашите деца.
Може да се каже, че заложеният модел за възвращаемост и рентабилност на инвестицията към момента се преизпълнява, което ни дава допълнителен стимул да развиваме и разширяваме изграждането на нови мощности, по които в момента работим активно.

Имате ли планове да въведете цялостна ESG стратегия, ако вече не сте въвели?
– Компаниите в групата на “ЗММ България холдинг” последователно следват политика за намаляване на влиянието на производството върху околната среда посредством минимизиране на използваната енергия, ограничаване на вредните емисии и рециклиране на използваните отпадъчни материали. Личен социален пример служителите дават с организиране и участие в инициативи за облагородяване и озеленяване на градската среда. Всички тези дейности на този етап не са обединени под цялостна ESG стратегия, но те са израз на посоката на развитие, която следва ръководството на дружествата.

Изпратете запитване

Централен офис

бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 79, ет 4, София, 1202

Контакти

Тел.: +359 (0) 2 981 07 53
Имейл: office@zmmbulgaria.com

Пишете ни

office@zmmbulgaria.com

Представляващи дружеството:

Данета Желева – Председател на Съвета на директорите
Васил Цанев– изпълнителен директор