fbpx

РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЪРГОВСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (en)

Unser aktueller Produktkatalog
Herunterladen

Акционери, приели търговото предложение: 106 акционера с общ брой акции: 46 418 (четиридесет и шест хиляди четиристотин и осемнадесет) броя.

„ЗММ – България Холдинг” АД обявява, че в резултат на търговото предложение притежава пряко 97.79% от акциите с право на глас на „ИХБ Електрик“ АД. „ЗММ – България Холдинг” АД има право, в тримесечен срок от крайния срок на търговото предложение, да отправи, след получаване на одобрение от КФН, предложение за изкупуване на акциите на останалите акционери на „ИХБ Електрик” АД, на основание чл. 157а от ЗППЦК. Наред с това, съгласно разпоредбите на чл. 157б от ЗППЦК всеки акционер има право да изиска от „ЗММ – България Холдинг” АД да изкупи неговите акции с право на глас до 7 февруари 2018 г. Искането трябва да бъде в писмена форма и да съдържа данни за акционера и за притежаваните от него акции. Искането следва да се отправи до упълномощения инвестиционен посредник „Елана Трейдинг” АД. Цената за една акция на „ИХБ Електрик” АД по предложението по чл. 157а от ЗППЦК, в случай че такова бъде отправено, и при осъществяване на правата на акционерите по чл. 157б от ЗППЦК, съгласно разпоредбите на чл. 157а, ал. 3 от ЗППЦК, е равна на цената в осъщественото търгово предлагане от 10.59 лв. за една акция.

Публикация на резултатите от търговото предложение е направена в един централен ежедневник – в. „Сега” от 8.11.2017 г.

In Verbindung treten

Hauptsitz

Boulevard Knyaginya Maria Luiza № 79, fl. 4, Sofia,1202

Kontakte

Phone: +359 (0) 2 981 07 53
E-mail: office@zmmbulgaria.com

Schreiben Sie uns eine E-Mail

office@zmmbulgaria.com

Die Gesellschaft wird vertreten durch:

Daneta Zheleva – Vorsitzende des Board of Directors
Vassil Tzanev – CEO of the Company