fbpx

Privacy policy

Unser aktueller Produktkatalog
Herunterladen

1. Какви данни събираме и обработваме?

Вашите лични данни се управляват и съхраняват съгласно нашата Политика за защита на личните данни.

„ЗММ България Холдинг“ АД е Администратор на лични данни съгласно чл. 4, ал. 7 и Обработващ лични данни, съгласно чл. 4, ал. 8 на Регламент ЕС 2016/679.

Данните, които обработваме са определените от Регламент ЕС 2016/679 и действащата нормативната уредба на Република България.

2. Защо е необходимо да обработваме лични данни?

Вашите данни са ни необходими, за да изпълняваме:

– изискванията на трудовото законодателство;
– договорните си ангажименти.

3. Какво правим с Вашите данни?

Вашите лични данни могат да бъдат събрани от нас чрез:

– предоставена от Вас информация;
– подаване на документите при кандидатстване за работа в Дружеството или посредническа агенция за подбор на персонал;
– попълнени от Вас Декларации, Служебни бележки и свидетелства за съдимост;
сключените от нас договори с контрагенти и свързаните с тях документи;

Данните се съхраняват и обработват в офиса на Дружеството с адрес: гр. София 1142, ул. „Проф. Фритьоф Нансен“ 37А.

Вашите лични данни могат да бъдат предоставени на:

– НОИ, НАП, служба по трудова медицина и други органи, съгласно изискванията на действащото трудово законодателство;
– одиторски организации;
– актюери.

4. Колко време съхраняваме Вашите данни?

Събраните от Вас лични данни се съхраняват съгласно изискванията на действащото законодателство на Република България или в рамките на определения давностен срок.

След изтичане на този срок всички документи, съдържащи Вашите лични данни, се изтриват или унищожават чрез нарязване.

5. Какви са Вашите права?

Ако считате, че Ваши лични данни, които обработваме, са непълни или некоректни, можете да поискате да се запознаете с тях. За да направите това обърнете се към нас и изпратете искането по приложения образец.

Правата си да ги актуализирате, блокирате обработката им или да поискате да бъдат изтрити можете да упражните като се обърнете към Длъжностното лице по защита на данните на е-мейл адреси dpo@bulgariaholding.com и office@zmmbulgaria.com или с писмо на адрес: гр. София 1142, ул. „Проф. Фритьоф Нансен“ 37А.

Ако желаете да отправите оплакване за начина, по който обработваме Вашите данни, молим да се обърнете към Длъжностното лице по защита на данните на е-мейл адреси dpo@bulgariaholding.com и office@zmmbulgaria.com или с писмо на адрес: гр. София 1142, ул. „Проф. Фритьоф Нансен“ 37А. Ние ще разгледаме вашето оплакване и ще се свържем с Вас за разрешаване на проблема.

Ако и след това все още смятяте, че данните Ви не са използвани правилно, съгласно закона, можете да се обърнете към Комисията за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 и е-мейл kzld@cpdp.bg.

In Verbindung treten

Hauptsitz

Boulevard Knyaginya Maria Luiza № 79, fl. 4, Sofia,1202

Kontakte

Phone: +359 (0) 2 981 07 53
E-mail: office@zmmbulgaria.com

Schreiben Sie uns eine E-Mail

office@zmmbulgaria.com

Die Gesellschaft wird vertreten durch:

Daneta Zheleva – Vorsitzende des Board of Directors
Vassil Tzanev – CEO of the Company