fbpx

Етичен кодекс

Нашият най-актуален продуктов каталог
Изтегли

ЕТИЧЕН КОДЕКС 
НА ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД 
И НЕГОВИТЕ ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА

Индустриален холдинг България осъществява своята дейност като инвестира в компании и бизнеси, които управлява и развива в дългосрочна перспектива и така допринася за устойчиво икономическо развитие. ИХБ работи с работещите, местната общност и обществото като цяло за постигане на по-благоприятна среда и повишаване качеството на живот.

Политиката на ИХБ се основава на спазване на законодателната база, най-добрите практики за корпоративно управление и социално отговорно поведение, европейските норми за здравословни и безопасни условия на труд, възможности за професионално развитие и израстване, създаване на добра корпоративна култура, дух на съпричастност и лоялност към фирмата.

Дейността в групата на ИХБ се осъществява при спазване принципите на етичност,
хуманност, честност, уважение към хората и природата, грижа за клиента и поддържане на добри взаимоотношения със заинтересованите лица на ИХБ и дъщерните му дружества: акционерите, работещите, контрагенти – клиенти и доставчици, местната общност и обществото като цяло.

Настоящият Етичен кодекс отразява тези принципи и служи за ръководство за спазване на етично бизнес поведение на всички мениджъри и служители в групата на ИХБ.

1. Дейност основана на почтеност и съобразена със законодателството

Мениджърите и служителите трябва да осигуряват дейността на ИХБ и дружествата в
групата да се осъществява при спазване изискванията на всички законови нормативни
актове, регулиращи съответната дейност, както и на вътрешни нормативни актове и
политики.

Мениджърите и служителите в групата на ИХБ осъществяват своята дейност
професионално, безпристрастно, достойно и почтено като избягват конфликти на интереси.

2. Служители

2.1 Трудови стандарти

В дружествата от ИХБ не се използва детски труд, както и принудителен труд, а
допълнителният труд се заплаща. Спазват се изискванията и добрите практики за
съотношение труд и почивка, и се стимулира реалното и редовното ползване на
полагаемите се отпуски през годината.

2.2 Недискриминация

Не се допуска дискриминация на работното място по полов, етнически, религиозен или
политически признак. Предоставят се равни права и възможности за работа, развитие и кариера, в зависимост единствено от квалификацията, личните качества и постигнатите резултати.

2.3 Професионално развитие

В ИХБ се оценява, че хората трябва да се усъвършенстват, за да са подготвени за бързите темпове на развитие и промяна в днешно време. От една страна усъвършенстването е нужно на организацията, за да бъде адекватна и да може да се справя с предизвикателствата на конкуренцията, а от друга страна да задоволи нуждата на всеки човек от развитие, квалификация и преквалификация. В ИХБ се стимулира обучението в различните му форми – квалификационни курсове, семинари, посещения на български и международни конференции, организиране на вътрешно-фирмени срещи, презентации и други.

2.4 Условия на труд

ИХБ се стреми да поддържа здравословни и безопасни условия на труд в дружествата си. Всички дружества се одитират за условията на труд съгласно изискванията на българското законодателство, а всяка година се правят замервания на работните места и оценка на риска. Правят се предписания в случай на необходимост и неизправностите се отстраняват своевременно.

3. Контрагенти на ИХБ

Мениджърите се стремят ИХБ и дружествата да бъдат честни и почтени бизнес партньори да поддържат традиционно коректни отношения с доставчици и клиенти, като спазват договорените условия и изпълняват стриктно задълженията си.

4. Безопасни продукти

Дружествата от групата на ИХБ се стремят да поддържат висок стандарт по отношение на безопасност, сигурност, качество и срок на доставка на произвежданите продукти и предоставяните услуги.

Дружествата от групата на ИХБ прилагат система за управление на качеството ISO 9001 и други стандарти в зависимост от спецификата на съответния бизнес и се сертифицират от лицензирани международни компании.

Процесът на управление на качеството в дружествата на ИХБ се разглежда като система от няколко компонента:

  • Създаване и гарантиране на условия за производство на продукти и услуги с необходимото качество;
  • Управление на доставките на суровини и материали
  • Следгаранционно обслужване и сервиз
  • Показатели за качество.

5. Околна среда

Мениджмънтът на ИХБ следи за въздействието върху околната среда, което имат
производствата в групата, като се стреми да осигурява спазването на екологичните норми, стандарти и изисквания за опазване на околната среда. Дъщерните дружества ежегодно в своите бизнес планове следва да докладват за оценка на влиянието върху околната среда и мерките, които се предприемат в случай на отрицателно влияние.

6. Корпоративното управление

Корпоративното управление в ИХБ се основава на следните принципи:

  • Защита правата на акционерите
  • Разкриване на информация и прозрачност
  • Осигуряване на добро управление на дружеството от страна на управителните органи.

ИХБ е приел да спазва принципите на Националния кодекс за корпоративно управление и извършва дейността си в съответствие с разпоредбите му.
Спазването на Кодекса е на принципа «спазвай или обяснявай» и информация за това ИХБ представя като част от своя Годишния финансов отчет.

7. Обществена ангажираност

ИХБ и дружествата от групата се стремят да поддържат добри взаимоотношения с
държавната и общинска администрация и да съдействат за благоприятното развитие на бизнес климата в страната.

Насърчава се обществената ангажираност и членуването на ИХБ и дружествата от групата, както и на мениджърите и служителите в обществени организации в страната и чужбина, чиито цели и дейност са полезни за обществото.

Насърчава се подпомагане дейността, включително чрез финансова подкрепа, на
учреждения и организации, чиято дейност е грижа за социално слаби хора и групи в
неравностойно положение.

8. Избягване на корупция, подкупване и конфликт между лични и фирмени интереси

ИХБ не толерира каквато и да било форма на корупция или подкупване.
Независимо от това могат да възникнат ситуации, които не представляват корупция или
подкупване, но могат да допуснат компрометиране на решенията на служители, клиенти и бизнес партньори. Ето защо трябва да се спазват правила, които да помогнат за избягването на подобни ситуации.

Подаръците и даренията от бизнес партньори до известна степен са в реда на обичайната бизнес практика, но това би могло да представлява конфликт на интереси и заплаха за репутацията на ИХБ и дружествата от групата.

Приемането на подаръци и облаги като цяло е забранено, ако са засегнати интересите на ИХБ и е застрашена професионалната независимост на служителите.
Приемането на подаръци е разрешено, ако стойността на подаръците не надхвърля 50 евро. Подаръците надвишаващи тази сума, които не могат да бъдат отказани в интерес на бизнес отношенията, трябва да бъдат дарени на благотворителни организации.
Допълнителната заетост или професионални консултантски дейности трябва да се са
съгласувани предварително с ИХБ и да не пречат на интересите на ИХБ и дружествата от групата.

9. Спазване на Етичния кодекс

Настоящият кодекс следва да се спазва от всички мениджъри и служители в ИХБ и дружествата от групата. Всеки изпълнителен директор на дружество в групата на ИХБ
следва да осигури начин всички служители в управляваното от него дружество да се запознаят с Етичният кодекс.

В случай на колебание относно разбирането и прилагането на дадена разпоредба на Етичния кодекс, както и за докладване на случай на нарушения на Етичния кодекс, служителите следва да се обръщат към Отдел Вътрешен контрол в ИХБ.

Настоящият кодекс е приет на заседание на Управителния и Надзорния съвет на ИХБ на 19.12.2011 г., обновен и допълнен на заседание на Управителния и Надзорния съвет на ИХБ на 25.11.2016 г.

Изпратете запитване

Централен офис

бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 79, ет 4, София, 1202

Контакти

Тел.: +359 (0) 2 981 07 53
Имейл: office@zmmbulgaria.com

Пишете ни

office@zmmbulgaria.com

Представляващи дружеството:

Данета Желева – Председател на Съвета на директорите
Васил Цанев– изпълнителен директор